سالن کاشت ناخن کرج

تمامی عملیات تصفیه فاضلابهایی که در آن‌ها فرایندهایی به جهت حذف قابل دقت مواد جامد معلق قابل ته نشینی و مواد شناور به فعالیت گرفته میشود، حذف مواد جامد محلول در آن‌ها انجام نمیپذیرد. همگی عملیات تصفیه فاضلابهایی که در آن ها فرایندهایی برای حذف مواد معلق کلوئیدی، مواد جامد محلول و همینطور حذف مواد آلی توسط تصفیه بیولوژیکی به کار گرفته میشود. در تصفیه خانههایی که جریان سیلابها و آب ذوب برف را توام مهم فاضلابهای خانگی اخذ میکنند تغییرات شدیدی در پسابهای خروجی و در موقعیت تغییر تحول فصل پیدا خواهد شد مضافاً این‌که این تغییرات ممکن است منجر انحلال مواد آلی و پیوستن مواد معلق آلوده و کثیف کننده در پساب باشد که ملازم حیاتی جریانهای سیلابی و شستشوی گذرگاهها و آبهای حاصل از جریانهای خیابانی در فاضلاب وارد شدهاند. در این تراز به ترتیب از آشغالگیری، حوضچه دانه گیر، متعادل ساز، چربیگیر و اسکیمر به کارگیری می شود. روشی را که در آن به جهت تصفیه فاضلاب از میکروارگانیسم ها و فرایندهای بیولوژیکی دارای ارتباط اهمیت آنان استعمال شده باشد. این مواد شامل پروتئین ها، قندها و چربی ها می باشد که بیشترین آن مربوط به پروتئین ها به میزان 65 % و کمترین آن مربوط به چربی ها به میزان 10 % کتاب تصفیه فاضلاب قسیم است. همین کیفیت در ارتباط حساس عواملی چون خصوصیات منابع آب (خود پالایی)، برنامه آمایش سرزمین، ویژگیهای زیست محیطی و بالاخره محافظت کیفیت پساب تصفیه فاضلاب و تخلیه شده به آبهای سطحی، زمین و کاربرد در کشاورزی تعریف و تمجید شده است. تصفیه ثانویه عمدتاً از فرایندهایی مانند لجن فعال و صافی چکنده تشکیل شده است. آنان فاضلاب را اهمیت استفاده از لجن فعال شده اولیه برای هضم آلایندههای بیولوژیکی تصفیه میکنند. در تصفیه اولیه غالباً از فرایندهایی مانند آشغالگیری، دانه گیری، ته نشینی و بالاخره شناورسازی به کار گیری میشود. مواد کلوییدی هم از دانههای دوچندان کوچک و غیر قابل ته نشینی در فاضلاب هستند که در محیط مایع ته نشین نشده البته در اثر عبور دادن از صافیهای غشایی حیاتی منافذ ۰/۴۵ میکرومتر در روی صافی باقی میمانند. طریق ته نشین کردن مواد معلق در فاضلاب مهمترین روش تصفیه ی مکانیکی می باشد که در اکثر تصفیه منزل های فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد. در جدول شماره ۱ گونه های آلایندههای موجود در فاضلابهای صنعتی به تفکیک صنعت آورده شده است. همین فرآیند از حدود 100 سال پیش به طور موءثر و گستردهای برای تصفیه اشکال فاضلابهای شهری و صنعتی بکار گرفته شده است. در قدم بعدی نیاز میباشد که ذرات کلوئیدی حذف شوند که شامل گونه های چربی و ذرات معلق هستند. فاضلابهایی که جدید باشند به طور معمول به رنگ خاکستری است و چنانکه فعالیتهای بیهوازی در فاضلاب شروع شود رنگ تیرهتر خواهد شد. در تصفیه مقدماتی می بایست هوادهی، دانه گیری و آشغالگیری به مقدار به اندازه انجام وشد تا فاضلاب به جهت تصفیه آخری مهیا شود. تصفیه فاضلاب کلیه همین باکتری ها و ویروس ها را نابود می کند.